sledujte nás na sociálních sítích

Provoz hřiště

 1. Za provoz hřiště odpovídá Beachklub Ládví, z. s. Smluvit pronájem je možno pomocí e-mailu, SMS nebo telefonicky.
 2. Vybíráním vstupného, se kterými provozovatel obeznámí uživatele před vstupem do herního prostoru, je pověřen správce hřiště či jiná jím pověřená osoba.
 3. Areál je otevřen celý rok s výjimkou dnů, o kterých Vás budeme předem informovat na webových stránkách a sociálních sítích.
 4. Hřiště je nutné předem rezervovat (s výjimkou otevřených her a jiných promoakcí).
 5. Není-li možné ze strany zákazníka dodržet předem smluvený čas rezervace, je povinen změnu ohlásit nejpozději 24 hodin před stanoveným termínem. Pokud tak neučiní, je provozovatel oprávněn nepřijímat od tohoto zákazníka další rezervace.
 6. Každá osoba vstupuje do arény na vlastní zodpovědnost a vlastní riziko. Vstupem do arény souhlasí s tímto bodem. V případě zranění nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 7. Do arény je umožněn vstup dětem od 5 let. Vstup dětí pod 15 let je povolen pouze s dospělým doprovodem, který nese za tyto hráče zodpovědnost. Dospělá osoba nemusí být přítomna na hřišti v době hry, musí však být po celou dobu v prostoru areálu Beachklubu Ládví.

Bezpečnostní ustanovení

 1. V době hry je vstup do herní plochy povolen pouze hrajícím osobám. Ostatní osoby musí stát na místech ležících mimo tuto plochu.
 2. Hrající osoby jsou povinny řídit se pokyny odpovědné osoby
 3. Je zakázáno nevhodně držet zbraň a nebezpečně s ní zacházet, dále také sundávat během hry ostatní prvky výbavy lasergame (čepice, batůžek).
 4. Vstup osobám pod psychotropními látkami je přísně zakázán.
 5. V případě závady vzniklé během hry je hrající osoba tuto závadu neprodleně povinna ohlásit osobě pověřené provozem hřiště.
 6. Vstup je možný jen ve vhodné obuvi (uzavřené boty s pevnou podrážkou).
 7. Zákaz vstupu všem zvířatům od prostoru herní plochy.

Obrazové záznamy

 1. Vstupem do arény a seznámením s provozním řádem souhlasíte s pořizováním fotografií a videozáznamů ze hry. Tyto fotografie a záznamy mohou být použity jako propagační materiály na webových stránkách, Facebooku a Instagramu.
 2. Pokud si uživatel nepřeje být fotografován, je povinen tuto skutečnost oznámit obsluze před začátkem hry.

 

 

Vstupem do herního prostoru potvrzuje uživatel, že byl obeznámen s provozním řádem, a že ho bez výhrad akceptuje.

 

 

Praha 15. 9. 2019